ஆர்த்தோடோன்டிக் ஹூக்

An orthodontic crimpable hook allows the dentist to anchor different devices to the archwire when it can’t be done to the bracket.


    1

ஒற்றை முடிவை காட்டும்