மின்சார பல்ப் சோதனையாளர்

An electric pulp tester allows the dentist to accurately diagnose the pulp vitality through contemporary methods.


    1

அனைத்து காட்டும் 2 முடிவுகள்