பல் டர்பைன் கைத்தறி

பல் விசையாழி கைத்தறி மிகவும் பயன்படுத்தப்படும் பல் சாதனம் ஆகும். இது எளிதில் பற்சிதைவை நீக்கி, பற்களை தயார்படுத்த பயன்படுகிறது. பற்களின் திசுக்கள் கடினமானதாகவும், எதிர்ப்புத் தன்மையுடனும் இருக்கும். எனவே, சமமான வலிமையான மற்றும் அவற்றை வெட்டுவதற்கு அல்லது அரைக்கும் திறன் கொண்ட ஒரு சாதனம் அவர்களுக்கு சிகிச்சையளிக்க அவசியம். பல் சிதைவுகள் சிதைந்த பல் திசுக்களை மென்மையாக்கினாலும், அவற்றை சுத்தம் செய்வதும் அகற்றுவதும் கடினமாக இருக்கும். இருப்பினும், பல் விசையாழி கைப்பிடியானது பல் மருத்துவர் பாதிக்கப்பட்ட திசுக்களை சரியாகவும் திறமையாகவும் சிகிச்சை செய்ய அனுமதிக்கிறது. அதில் ஒரு வைரம் அல்லது கார்பன் மங்கலை வைப்பதன் மூலம், பல் மருத்துவர் பாதிக்கப்பட்ட திசுக்களை எளிதில் அகற்றி, வரவிருக்கும் மறுசீரமைப்பிற்கு தேவையான பல் தயார்படுத்தலை செய்யலாம்.1 முடிவுகளில் 28–38 ஐக் காட்டுகிறது