பல் மாதிரி டிரிம்மர்

A dental model trimmer is a machine that allows practitioners to obtain perfect dental models with smooth and flat edges.


    1

அனைத்து காட்டும் 16 முடிவுகள்