பல் நிரப்புதல் பொருள்

Dental filling materials are used to restore a tooth’s natural appearance and function after being affected by dental caries or a fracture.


    1

ஒற்றை முடிவை காட்டும்