பல் காற்று அமுக்கி

பல் அமுக்கிகளைப் பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முதல் விஷயம் என்னவென்றால், சக்தி உபகரணங்கள் இல்லாமல், நவீன பல் மருத்துவம் சாத்தியமற்றது. பல் கம்ப்ரசர்கள் சமகால பல் மருத்துவத்திற்கான இயந்திர தூண்கள், அவை இல்லாமல் நாம் தற்போது பல் மருத்துவம் என்று அழைக்க முடியாது.1 முடிவுகளில் 28–37 ஐக் காட்டுகிறது