பல் எக்ஸ்ரே நாற்காலி

தேடல் அளவுகோல்களுடன் பொருந்தக்கூடிய தயாரிப்பு எதுவும் இல்லை.