குறடு வகை டர்பைன் கைத்தறி


    1

ஒற்றை முடிவை காட்டும்