குட்டா பெர்ச்சா கட்டர்

A gutta percha cutter improves the workflow and allows the dentist to cut the gutta percha smoothly.


    1

அனைத்து காட்டும் 3 முடிவுகள்