கான்ட்ரா ஆங்கிள் ஹேண்ட்பீஸ்

A contra-angle handpiece is among the most versatile tools in any dentist kit of rotary instruments. It allows the user to perform a wide variety of treatments and procedures.1 முடிவுகளில் 28–61 ஐக் காட்டுகிறது